Privacybeleid

WETGEVING

  • Richtlijn 2002/58/EG - betreffende "de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het gebied van elektronische communicatie”.
  • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

DE DATA CONTROLLER

Als gevolg van uw bezoek aan onze website kunnen gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon worden verwerkt. De Data Controller van dit proces is Pastificio Rana S.p.A., Via Antonio Pacinotti n. 25 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR).

SOORTEN GEGEVENS VERWERKT

Navigatiegegevens

De informatiesystemen en de softwareprocedures die worden gebruikt voor deze website verzamelen tijdens hun normale werking enkele persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet bij het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Deze informatie wordt niet verzameld om te worden gekoppeld aan geïdentificeerde belanghebbenden, maar zou vanwege de aard ervan, door uitwerking en associatie met gegevens in het bezit van derden, mogelijke identificatie van gebruikers kunnen toestaan.

Onder deze categorie van gegevens vallen IP-adressen of domeinnamen van computers die worden gebruikt door de gebruikers die de website bezoeken, URI (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde middelen, tijdstip van het verzoek, de methode gebruikt om het verzoek af te leveren aan de server, de grootte van het bestand verkregen als antwoord, de numerieke code die de status van antwoord van de server aangeeft (succesvol, fout, enz...) en andere parameters betreffende het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de website en om de correcte werking ervan te controleren en worden na uitwerking meteen verwijderd. De gegevens zouden kunnen worden gebruikt ter vaststelling van verantwoordelijkheid in geval van hypothetische computercriminialiteit ten nadele van de website.

 

Gegevens die vrijwillig worden verstrekt door de gebruiker

De optionele, expliciete en vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker door middel van het registratieformulier of door telefoonnummers te bellen aanwezig op deze site, leidt tot de daaropvolgende verzameling van de gegevens verstrekt door de verzender, die nodig zijn voor het leveren van de gevraagde dienst

 

Geanonimiseerde gegevens en geaggregeerde gegevens

Anonimisering is het proces waarbij persoonsgegevens worden omgezet in geanonimiseerde gegevens zodat u of een persoon niet wordt geïdentificeerd en u of een persoon niet kan worden geïdentificeerd door de combinatie met andere gegevens. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar ze worden door de wet niet beschouwd als persoonsgegevens aangezien deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen.

COOKIES

Raadpleeg het cookiebeleid https://www.giovannirana.be/nl/cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites. De Data Controller beheert de cookies of andere monitoringtechnologieën die mogelijk door deze websites (die niet worden beheerst door onderhavig beleid) worden gebruikt niet. We bevelen daarom aan om de verschillende privacybeleidsregels van deze websites te raadplegen.

FACULTATIEF VERZENDEN GEGEVENS

Bijkomend bij wat werd aangegeven voor surfgegevens, staat het gebruikers vrij om hun persoonsgegevens mee te delen. Als deze gegevens echter niet worden meegedeeld kan het gevraagde mogelijk niet worden geleverd.

CONTROLEER UW EIGEN PERSOONSGEGEVENS

U kunt ervoor kiezen het verzamelen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Als u er bijvoorbeeld eerder mee hebt ingestemd dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door ons te schrijven of een e-mail te sturen naar privacy@rana.it

Pastificio Rana S.p.A zal uw persoonsgegevens niet verkopen en distribueren aan derden, tenzij het bedrijf uw toestemming heeft of wettelijk verplicht is om dit te doen. Na het verzamelen van de toelating bij de betrokken partijen kunnen de persoonsgegevens echter worden gebruikt om u promotionele informatie van derden toe te sturen.

VERWERKINGSMETHODEN

De persoonsgegevens worden, zelfs met behulp van geautomatiseerde instrumenten, verwerkt gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

Er worden specifieke veiligheidsmaatregelen in acht genomen om gegevensverlies, onrechtmatig of oneigenlijk gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen. De Data Controller zal alle passende veiligheidsmaatregelen nemen, geïnspireerd op de belangrijkste internationale normen om de risico's met betrekking tot geheimhouding, beschikbaarheid en integriteit van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te minimaliseren.

UITWISSELING, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING VAN GEGEVENS

De verwerkingen in verband met de webservices van deze website gebeuren in de hierboven genoemde kantoren van de Data Controller en worden alleen behandeld door personeelsleden die hiertoe zijn gemachtigd.

De verzamelde gegevens kunnen worden gedeeld, overgedragen of gecommuniceerd naar andere bedrijf voor activiteiten die strikt zijn verbonden met en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze services, zoals het beheer van het informatiesysteem of aan een andere toeleverancier belast met het onderhoud van de service.

In de hierboven vermelde gevallen zal de Data Controller een derde partij aanstellen als Data Processor overeenkomstig artikel 28 van AVG.

Naast deze gevallen worden de persoonsgegevens niet gedeeld tenzij we hierdoor door de wet of contractueel worden verplicht of na specifieke instemming van het Data Subject. In deze zin kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar derden, maar alleen en uitsluitend wanneer:

  1. er een specifieke instemming is om deze gegevens te delen met een derde partij,
  2. er een noodzaak is om deze informatie te delen met derde partijen teneinde de service te kunnen afleveren waarom het Data Subject heeft gevraagd.
  3. dit nodig is om te voldoen aan een vraag van het gerecht of van een openbare ordedienst

Er worden geen gegevens die worden afgeleid van de webservice verspreid.

OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden niet overgedragen naar derde landen, zijn landen die niet behoren tot de Europese Unie of tot de Europese Economische Ruimte. Indien dit toch gebeurt, verklaart en garandeert de Data Controller dat zal worden voldaan aan de bepalingen van de artikels 44 en volgende van de AVG.

RECHTEN VAN DE DATA SUBJECTS

De wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens kent expliciet een aantal rechten toe aan de partijen om wiens gegevens het gaat (zgn. Data Subjects). In het artikel 15 van de Verordening (EU) 679/2016, heeft ieder Data Subject het recht om te weten of er gegevens over hem/haar bestaan, op het verkrijgen van informatie omtrent de herkomst en het doel en wijze waarop deze gegevens worden verwerkt, bijgewerkt, gecorrigeerd, geïntegreerd alsook op de verwijdering ervan die verwerkt werden in strijd met de wet of in geval van het bestaan van een van de redenen genoemd in artikel 17 van Verordening (EU)2016/679.

BEWARING

Pastificio Rana S.p.A. bewaart uw gegevens zolang u gebruik blijft maken van de dienst, voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt. Wanneer u uw lidmaatschap van de dienst beëindigt, bewaren wij uw gegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en ons te verdedigen tegen vorderingen, evenals voor elk bijkomend doel op basis van de keuzes die u hebt gemaakt, zoals het ontvangen van marketingcommunicatie waarvoor u uw toestemming hebt gegeven.

The data collected through profiling cookies will be stored completely for 13 months from the date of collection and/or installation of the relative cookie.

WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

De Data Controller controleert regelmatig het privacy- en veiligheidsbeleid en, indien nodig, wordt dit bijgewerkt op basis van wetswijzigingen, organisatorische verandering of indien vereist op basis van technologische ontwikkelingen. Indien het beleid gewijzigd wordt, zal de nieuwe versie op deze pagina van de website gepubliceerd worden.

VRAGEN, KLACHTEN, VOORSTELLEN EN UITOEFENING VAN RECHTEN

Eenieder die meer informatie wenst, om eigen voorstellen of klachten of bezwaren heeft, die betrekking hebben op het privacybeleid, op de wijze waarop ons Bedrijf de persoonsgegevens verwerkt, of om de eigen rechten uit te oefenen overeenkomstig de regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens kan schriftelijk contact opnemen met de Verantwoordelijke voor de verwerking via postadres Pastificio Rana S.p.A. gevestigd aan Via Antonio Pacinotti 25, San Giovanni Lupatoto 37057 (Verona) of door een email te sturen aan privacy@rana.it.

Zonder afbreuk te doen aan andere administratieve of gerechterlijke vraag heeft elk Data Subject het recht om een klachti in te dienen bij de toezichthoudende overheid, in het bijzonder in de Lidstaat van zijn of haar gewoonlijke verblijfplaats, werkplek of plaats waar de vermeende inbreuk is vastgesteld wanneer het Data subject van mening is dat de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens een inbreuk vormt op deze Verordening.