Extern Social
Media Beleid

Om de gebruikers nauwer te betrekken bij de communicatie, creëert Pastificio Rana S.p.A. voor specifieke events, projecten en nieuwigheden institutionele pagina’s op Facebook of andere veelgebruikte sociale media.

Deze kanalen vervolledigen reeds bestaande instrumenten, zoals de officiële bedrijfssite (www.giovannirana.be ).

De institutionele/officiële pagina’s op Facebook en/of op andere sociale media voor specifieke diensten en/of projecten:  

•    hebben als doel te informeren over de activiteiten en de initiatieven van het bedrijf; ze dialogeren met de gebruikers via posts en commentaren op posts en via het beantwoorden van aanvragen, vragen, kritieken en suggesties;
•    produceren tekstgebaseerde inhouden, foto’s, computeranimaties en ander multimediamateriaal in verband met de diensten/projecten waarvoor de institutionele pagina gecreëerd werd. Deze inhouden mogen in geen geval vrij weergegeven worden.

Pastificio Rana S.p.A.  publiceert eigen inhouden – ook multimediale inhouden (foto’s, computeranimaties, enz.) – evenals inhouden waarvoor het bedrijf de rechten heeft verworven bij de houder van de rechten overeenkomstig de Italiaanse wet nr. 633/1941 en daaropvolgende wijzigingen inzake de bescherming van auteursrecht en andere rechten die met de uitoefening ervan verband houden. 
Bovendien worden de persoonlijke gegevens gepubliceerd op basis van de toestemming die de gebruikers daarvoor gegeven hebben.
Wat de multimediale inhouden betreft, verbindt het bedrijf zich ertoe volgende foto’s en computeranimaties niet te publiceren:  
•    foto’s/video’s met minderjarigen, zonder de voorafgaande toestemming verkregen te hebben van degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid uitoefent.
•    foto’s/video’s met personen wiens afbeelding gevoelige informatie zou kunnen verspreiden, zoals bijvoorbeeld de gezondheidstoestand, en informatie over de intieme leefsfeer van de afgebeelde personen zou kunnen verschaffen.

In de gevallen waarin dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de inhoud zowel volwassenen als minderjarigen bevat) verbindt Pastificio Rana S.p.A. zich ertoe het gelaat van minderjarigen en bovenvermelde personen af te dekken.

In elk geval zullen enkel videobeelden en/of foto’s gepubliceerd worden van personen die op voorhand geïnformeerd zijn aan de hand van een toestemmingsverklaring die verstrekt wordt tijdens het verwerven van de beelden en die met het gebruik van de beelden ingestemd hebben.

De institutionele pagina’s worden beheerd door Pastificio Rana S.p.A., door de bevoegde Verantwoordelijke voor de verwerking van alle gegevens.  
Voor de gebruiksvoorwaarden van de verschillende sociale netwerken verwijzen we u naar de netwerken zelf. Pastificio Rana S.p.A.  houdt zich aan de voorwaarden van deze sociale netwerken.

Moderatieregels

Elke gebruiker heeft het recht om deel te nemen aan het animeren van de institutionele site en er zijn persoonlijke mening uit te drukken. In dit verband preciseren we dat de schriftelijke en mondelinge berichten van de gebruikers, zowel posts als ook video/opnamen, steeds met naam en voornaam herkenbaar moeten zijn. Deze mededelingen drukken de mening uit van de personen in kwestie en niet de mening van Pastificio Rana S.p.A. Deze laatste kan niet verantwoordelijke gesteld worden voor de waarheid en de juistheid van de berichten die door individuele en rechtspersonen op haar institutionele pagina’s gepost worden.

Pastificio Rana S.p.A.  voert geen enkele voorafgaande controle uit van het materiaal dat door derden geüpload wordt, maar zal de berichten verwijderen die tot een van de volgende categorieën behoren:
•    berichten die discriminerend of beledigend zijn ten aanzien van personen, groepen of categorieën personen op basis van geslacht, ras, taal, etnische achtergrond, godsdienst, politieke meningen, persoonlijke en sociale condities, seksuele voorkeur en leeftijd;
•    berichten met beelden van minderjarigen die gebruikt zijn zonder uitdrukkelijke toestemming van degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid uitoefent;
•    berichten die discriminerend en beledigend zijn ten aanzien van andere gebruikers - of ze deelnemen aan de discussie of niet - instellingen, verenigingen, organisaties in het algemeen, bedrijven en Pastificio Rana S.p.A.  zelf of berichten die hoe dan ook de rechten van derden schaden;
•    berichten die een onaangepast, vulgair, losbandig taalgebruik bevatten en die tegenstrijdig zijn met publiek fatsoen en/of die dreigende taal bevatten;
•    berichten met obscene of pornografische inhouden, of die de publieke moraal of gevoeligheid schenden;
•    misleidende en alarmistische berichten;
•    berichten die persoonlijke gegevens van derden bevatten, die hun reputatie schade kan toebrengen en/of die schade kunnen veroorzaken;
•    berichten die “gevoelige persoonsgegevens” van derden bevatten, overeenkomstig de definitie vastgelegd door de geldende wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens (EU-Verordening 2016/679);
•    berichten met illegale onderwerpen, of berichten die tot illegale acties aansporen en inbreuk maken op het auteursrecht;
•    berichten die publiciteit bevatten of die activiteiten met winstoogmerk promoten;
•    spam en berichten met een politieke of propagandistische inhoud;
•    berichten die zich niet aan het onderwerp van gaande discussies houden (off topic), die een herhaling zijn en die de discussie verstoren.

Ten aanzien van gebruikers die herhaaldelijk deze moderatieregels overtreden en, in de ernstigste gevallen, gebruikers die deze regels ook maar een enkele keer overtreden, behoudt Pastificio Rana S.p.A zich het recht voor om hen te blokkeren en aan de sociale media in kwestie – en indien noodzakelijk aan de bevoegde politiediensten –  te signaleren.